Aviso legal e Política de privacidade


Helen Bertels infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do sitio web helenbertels.com.

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15⁄1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720⁄2007, de 21 de decembro, coñecido como o Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016⁄679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das personas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade da responsable
Titular: Helen Bertels
NIF/CIF:
Domicilio:
Correo electrónico: helen@helenbertels.com
Sitio Web: helenbertels.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que che informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitarache só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informarache do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debes saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por helenbertels. com non é necesario que facilites ningún dato persoal. Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.

Os teus dereitos

O Titular infórmache que, sobre os teus datos persoais, tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerte ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidad dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad e oposición tes que enviar un correo electrónico a helen@helenbertels.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D. N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos personales

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, subscríbesche ao seu boletín ou realizas unha contratación, estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por helenbertels.com, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio web coa finalidade de responder as túas consultas. Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta ás túas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída no sitio web, os servizos que se prestan a través do sitio web, o tratamento dos teus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poidas ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou da contratación.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométesche a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas ao sitio exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio Web declaras ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad e oposición tes que enviar un correo electrónico a helen@helenbertels.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D. N.I. ou equivalente.

O exercicio dos teus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.